Events

Loading
November 2017

Nov

23

Thursday

Nov

24

Friday

Nov

25

Saturday

Nov

26

Sunday

Nov

27

Monday

Nov

28

Tuesday

Nov

29

Wednesday

Midpoint

Time: Wednesday, 6:00pm - 8:00pm   

GA's

Time: Wednesday, 7:00pm - 8:00pm   

RA's

Time: Wednesday, 7:00pm - 8:00pm   

Nov

30

Thursday

December 2017

Dec

01

Friday

MOPS

Time: Friday, 9:30am - 11:30am   

Dec

03

Sunday

Dec

04

Monday

Dec

05

Tuesday

Dec

06

Wednesday

Midpoint

Time: Wednesday, 6:00pm - 8:00pm   

GA's

Time: Wednesday, 7:00pm - 8:00pm   

RA's

Time: Wednesday, 7:00pm - 8:00pm   

Dec

07

Thursday

Dec

08

Friday

DMA

Time: Friday, 6:00pm - 9:00pm   

Dec

09

Saturday

Dec

10

Sunday

Dec

11

Monday

Dec

12

Tuesday

Dec

13

Wednesday

Midpoint

Time: Wednesday, 6:00pm - 8:00pm   

GA's

Time: Wednesday, 7:00pm - 8:00pm   

Dec

14

Thursday

Dec

15

Friday

MOPS

Time: Friday, 9:30am - 11:30am   

Dec

16

Saturday

Dec

17

Sunday

Dec

18

Monday

Dec

19

Tuesday

Dec

20

Wednesday

Midpoint

Time: Wednesday, 6:00pm - 8:00pm   

Dec

21

Thursday

Dec

22

Friday

Dec

23

Saturday

Dec

24

Sunday

Dec

25

Monday

Dec

26

Tuesday

Dec

27

Wednesday

Dec

28

Thursday

Dec

29

Friday

Dec

30

Saturday

Dec

31

Sunday

January 2018

Jan

01

Monday

Jan

02

Tuesday

Jan

03

Wednesday

Midpoint

Time: Wednesday, 6:00pm - 8:00pm   

Jan

04

Thursday

Jan

05

Friday

Jan

06

Saturday

Jan

07

Sunday

Jan

08

Monday

Jan

09

Tuesday

Jan

10

Wednesday

Midpoint

Time: Wednesday, 6:00pm - 8:00pm   

GA's

Time: Wednesday, 7:00pm - 8:00pm   

RA's

Time: Wednesday, 7:00pm - 8:00pm   

Jan

11

Thursday

Jan

12

Friday

Jan

13

Saturday

Jan

14

Sunday

Jan

15

Monday

Jan

16

Tuesday

Jan

17

Wednesday

Midpoint

Time: Wednesday, 6:00pm - 8:00pm   

GA's

Time: Wednesday, 7:00pm - 8:00pm   

RA's

Time: Wednesday, 7:00pm - 8:00pm   

Jan

18

Thursday

Jan

19

Friday

MOPS

Time: Friday, 9:30am - 11:30am   

Jan

20

Saturday

Jan

21

Sunday

Jan

22

Monday

ASK

Time: Monday, 3:00pm - 5:00pm   

Jan

23

Tuesday

Jan

24

Wednesday

Midpoint

Time: Wednesday, 6:00pm - 8:00pm   

GA's

Time: Wednesday, 7:00pm - 8:00pm   

RA's

Time: Wednesday, 7:00pm - 8:00pm   

Jan

25

Thursday

DMA

Time: Thursday, 11:00am - 1:30pm   

Jan

26

Friday

Jan

27

Saturday

Jan

28

Sunday

Jan

29

Monday

ASK

Time: Monday, 3:00pm - 5:00pm   

Jan

30

Tuesday

Jan

31

Wednesday

Midpoint

Time: Wednesday, 6:00pm - 8:00pm   

GA's

Time: Wednesday, 7:00pm - 8:00pm   

RA's

Time: Wednesday, 7:00pm - 8:00pm   

February 2018

Feb

01

Thursday

Feb

02

Friday

MOPS

Time: Friday, 9:30am - 11:30am   

Feb

03

Saturday

Feb

04

Sunday

Feb

05

Monday

ASK

Time: Monday, 3:00pm - 5:00pm   

Feb

06

Tuesday

Feb

07

Wednesday

Midpoint

Time: Wednesday, 6:00pm - 8:00pm   

GA's

Time: Wednesday, 7:00pm - 8:00pm   

RA's

Time: Wednesday, 7:00pm - 8:00pm   

Feb

08

Thursday

Feb

09

Friday

Feb

10

Saturday

Feb

11

Sunday

Feb

12

Monday

ASK

Time: Monday, 3:00pm - 5:00pm   

Feb

13

Tuesday

Feb

14

Wednesday

Midpoint

Time: Wednesday, 6:00pm - 8:00pm   

GA's

Time: Wednesday, 7:00pm - 8:00pm   

RA's

Time: Wednesday, 7:00pm - 8:00pm   

Feb

15

Thursday

Feb

16

Friday

MOPS

Time: Friday, 9:30am - 11:30am   

Feb

17

Saturday

SM IMPACT

Time: Saturday, 5:00pm - 10:00pm   

Feb

18

Sunday

Feb

19

Monday

ASK

Time: Monday, 3:00pm - 5:00pm   

Feb

20

Tuesday

Feb

21

Wednesday

Midpoint

Time: Wednesday, 6:00pm - 8:00pm   

GA's

Time: Wednesday, 7:00pm - 8:00pm   

RA's

Time: Wednesday, 7:00pm - 8:00pm   

Feb

22

Thursday

DMA

Time: Thursday, 11:00am - 1:30pm   

Feb

23

Friday

Feb

24

Saturday

Feb

25

Sunday

Feb

26

Monday

ASK

Time: Monday, 3:00pm - 5:00pm   

Feb

27

Tuesday

Feb

28

Wednesday

Midpoint

Time: Wednesday, 6:00pm - 8:00pm   

GA's

Time: Wednesday, 7:00pm - 8:00pm   

RA's

Time: Wednesday, 7:00pm - 8:00pm   

March 2018

Mar

01

Thursday

Mar

02

Friday

Mar

03

Saturday

Mar

04

Sunday

Mar

05

Monday

ASK

Time: Monday, 3:00pm - 5:00pm   

Mar

06

Tuesday

Mar

07

Wednesday

Midpoint

Time: Wednesday, 6:00pm - 8:00pm   

GA's

Time: Wednesday, 7:00pm - 8:00pm   

RA's

Time: Wednesday, 7:00pm - 8:00pm   

Mar

08

Thursday

Mar

11

Sunday

Mar

12

Monday

Mar

13

Tuesday

Mar

14

Wednesday

Midpoint

Time: Wednesday, 6:00pm - 8:00pm   

Mar

15

Thursday

Mar

16

Friday

Mar

18

Sunday

Mar

19

Monday

ASK

Time: Monday, 3:00pm - 5:00pm   

Mar

20

Tuesday

Mar

21

Wednesday

Midpoint

Time: Wednesday, 6:00pm - 8:00pm   

GA's

Time: Wednesday, 7:00pm - 8:00pm   

RA's

Time: Wednesday, 7:00pm - 8:00pm   

Mar

22

Thursday

Mar

23

Friday

Mar

25

Sunday

Mar

26

Monday

ASK

Time: Monday, 3:00pm - 5:00pm   

Mar

27

Tuesday

Mar

28

Wednesday

Midpoint

Time: Wednesday, 6:00pm - 8:00pm   

GA's

Time: Wednesday, 7:00pm - 8:00pm   

RA's

Time: Wednesday, 7:00pm - 8:00pm   

Mar

29

Thursday

DMA

Time: Thursday, 11:00am - 1:30pm   

Mar

30

Friday

April 2018

Apr

01

Sunday

EASTER

Time: Sunday, 8:00am - 5:00pm   

Apr

02

Monday

Apr

03

Tuesday

Apr

04

Wednesday

Midpoint

Time: Wednesday, 6:00pm - 8:00pm   

GA's

Time: Wednesday, 7:00pm - 8:00pm   

RA's

Time: Wednesday, 7:00pm - 8:00pm   

Apr

05

Thursday

Apr

06

Friday

MOPS

Time: Friday, 9:30am - 11:30am   

Apr

08

Sunday

Apr

09

Monday

Apr

10

Tuesday

Apr

11

Wednesday

Midpoint

Time: Wednesday, 6:00pm - 8:00pm   

GA's

Time: Wednesday, 7:00pm - 8:00pm   

RA's

Time: Wednesday, 7:00pm - 8:00pm   

Apr

12

Thursday

Apr

13

Friday

Apr

15

Sunday

Apr

16

Monday

Apr

17

Tuesday

Apr

18

Wednesday

Midpoint

Time: Wednesday, 6:00pm - 8:00pm   

GA's

Time: Wednesday, 7:00pm - 8:00pm   

RA's

Time: Wednesday, 7:00pm - 8:00pm   

Apr

19

Thursday

DMA

Time: Thursday, 11:00am - 1:30pm   

Apr

20

Friday

Apr

21

Saturday

Apr

22

Sunday

Apr

23

Monday

Apr

24

Tuesday

Apr

25

Wednesday

Midpoint

Time: Wednesday, 6:00pm - 8:00pm   

Apr

26

Thursday

Apr

27

Friday

Apr

28

Saturday

Apr

29

Sunday

Apr

30

Monday

May 2018

May

01

Tuesday

May

02

Wednesday

Midpoint

Time: Wednesday, 6:00pm - 8:00pm   

RA's

Time: Wednesday, 7:00pm - 8:00pm   

May

03

Thursday

May

04

Friday

MOPS

Time: Friday, 9:30am - 11:30am   

May

06

Sunday

May

07

Monday

May

08

Tuesday

May

09

Wednesday

Midpoint

Time: Wednesday, 6:00pm - 8:00pm   

May

10

Thursday

May

11

Friday

May

13

Sunday

May

14

Monday

May

15

Tuesday

May

16

Wednesday

Midpoint

Time: Wednesday, 6:00pm - 8:00pm   

May

17

Thursday

May

20

Sunday

May

21

Monday